USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednji put uređeno: mart 2021.

vi Uslovi korišćenja se primenjuju na aplikaciju Čelik2Go u vlasništvu i pod kontrolom 42computing d.o.o., Novi Sad, Šekspirova 38/107 – MB: 21570320, PIB: 111920441, realizovanu u saradnji sa MHT Group d.o.o., Beograd, Njegoševa 8/20 – MB: 21027448, PIB: 108577844 (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja’’).

Preuzimanjem aplikacije, potvrđujete da ste dobro upoznati sa svim odredbama Uslova korišćenja i da sve navedene Uslove i obaveze prihvatate.

ZNAČENJE POJMOVA

U Uslovima korišćenja navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

Aplikacija (Softver)

Poslovni softver Čelik2Go, sa svim funkcionalnostima, eventualnim modifikacijama, nadogradnjama, ažuriranim verzijama i ekstenzijama koje postoje u momentu zaključenja Ugovora (preuzimanje Licence) ili koje nastanu u toku trajanja Licence, koji Vlasnik softvera stavlja na raspolaganje Korisnicima putem preuzimanja aplikacije sa Gooogle Play prodavnice.

Vlasnik softvera

42computing d.o.o., Novi Sad, Šekspirova 38/107, MB: 21570320, PIB: 111920441, realizovan u saradnji sa:
MHT Group d.o.o., Beograd, Njegoševa 8/20, MB: 21027448, PIB: 108577844.

Korisnik

Preduzetnik, pravno ili fizičko lice koje je preuzelo aplikaciju preko svog Google naloga.

Sadržaj Korisnika

Sve informacije i podaci (PDF fajlovi, slike) koje korisnik generiše preko aplikacije čuvaju se na internoj memoriji mobilnog uređaja ili drugoj lokaciji koju on odabere. Ovaj sadržaj čine lični podaci trećeg lica i kao takvi podležu regulativi i lokalnom zakonu o zaštiti ličih podataka.

Pravo intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine u bilo kojoj jurisdikciji, bilo registrovana ili neregistrovana, i bilo da su u vlasništvu ili se drže za korišćenje na osnovu licence, uključujući sva prava i interese koji se odnose na, ili proizilaze iz: (a) patenata i primene patenata, pronalazaka, objave pronalazaka, otkrića i poboljšanja, bez obzira na to da li postoji mogućnost patentiranja ili ne; (b) kompjuterskog softvera, uključujući datoteke sa podacima, izvorni kod, mašinski kod, softverske specifikacije i dokumentaciju; (c) autorskih dela, bez obzira na to da li se mogu zaštititi autorskim pravima ili ne; (d) poslovnih tajni (uključujući one poslovne tajne koje su definisane zakonima i u okviru odgovarajućeg običajnog prava), poslovnih, tehničkih i know-how informacija, neobjavljenih informacija, kao i poverljivih informacija i prava koja se odnose na ograničenje otkrivanja navedenih od strane bilo kog lica; (e) zaštitnog znaka, trgovačkog imena, oznaka marke, oznaka sertifikacije, naziva usluge, brendova, prepoznatljivog izgleda i logoa, kao i goodwill-a povezanog sa navedenim; (f) vlasničkih baza podataka, kompilacija podataka i sve dokumentacije koja se odnosi na gore navedeno, uključujući priručnike, memorandume i zapise; (g) naziva domena; (h) i licenci koje se odnose na sve navedeno.

Usluga

Usluge predstavljaju savremeno tehnološko rešenje, koje omogućava korisnicima mobilne aplikacije da očitavaju čip elektronskih ličnih karata u Republici Srbiji i da sačuvaju podatke u PDF formatu po opšteprihvaćeim standardima.

 1. PRUŽANJE USLUGE

Preuzimanjem licence, Vlasnik softvera se obavezuje da pruži Uslugu u skladu sa Planom pretplate, tehničkom specifikacijom i ostalim odredbama Uslovi korišćenju softvera.

Korisnik je saglasan da je prethodno upoznat sa svim funkcionalnostima, da mu je Vlasnik softvera prezentovao sve karakteristike Aplikacije i upoznao ga sa mogućim nedoslednostima između softvera i određenih mobilnih uređaja i verzija operativnog sistema.

Korisnik je saglasan da je za vreme roka trajanja za besplatnu probu licence potvrdio kompatibilnost između softvera i svog mobilnog uređaja i da u suprotnom neće kriviti Vlasnika.

Nijedan Plan pretplate ne uključuje pružanje Dodatnih Usluga, čije pružanje se mora posebno ugovoriti.

Cenovnik se odnosi na pružanje Usluga za jedan uređaj.

Vlasnik softvera čini aplikaciju dostupnom putem Google Play prodavnice. Korisnik preuzima aplikaciju i dobija pristup putem svog Google naloga.

Korisnik razume i saglasan je da Vlasnik softvera obezbeđuje Aplikaciju “onakvom kakva jeste” i ne daje bilo kakve garancije u bilo kom smislu. Vlasnik softvera ne garantuje da će Aplikacija ispuniti specifične zahteve ili očekivanja bilo kog Korisnika.

Vlasnik softvera ne daje garancije da će Aplikacija raditi bez bilo kakvih prekida ili bez bilo kakvih grešaka, s tim da se obavezuje da takve greške ispravi ukoliko nisu povezani sa delatnošću trećih lica koja ne podležu popravci. Korisnik prihvata da se takve greške ili prekidi ne mogu smatrati kršenjem Ugovora od strane Vlasnika softvera.

 LICENCA

U skladu sa ovim Uslovima, Vlasnik softvera pruža ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje mobilne aplikacije na Vašem uređaju u svakom slučaju za lične i komercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

Licence za Čelik2Go su vremenski ograničene i automatski se obnavljaju. U svakom trenutku imate prava da otkažete licencu za bilo koji proizvod.

Licenca je ograničena za upotrebu samo na jednom uređaju. Prenos licence sa jednog uređaja na drugi uređaj odvija se putem utvrđenih obrazaca u samoj aplikaciji, na veb sajtu aplikacije ili putem pismenog obaveštenja na email: support@celik2go.com

Deinstalacija Aplikacije sa uređaja vam neće poništiti pretplatu na licencu.

Za uspešnu obustavu pretplate za Čelik2Go, na vašem uređaju otvorite Google Play prodavnicu:

 1. Proverite da ste ulogovani sa nalogom sa kojeg je kupljena licenca
 2. Pritisnite meni  Pretplate.
 3. Izaberite Čelik2Go.
 4. Odaberite Poništavanje licence.
 5. Ispratite uputstva.

Licenca koja je dodeljena za test upotrebu Čelik2Go-a, kako je obuhvaćeno ovim uslovima je ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo, ne-podlicencirano na korišćenje ovog Softvera koje se pruža na period od 7 dana. Pravo na probnu Licencu korisnik stiče samo jedanput.

Licenca dodeljena za punu upotrebu Čelik2Go aplikacije, kako je obuhvaćeno ovim uslovima je ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo, ne-podlicencirano na korišćenje ovog Softvera koje se pruža na period od 1 godine.

 OGRANIČENJA

U toku primene ovih Uslova, odnosno korišćenja Usluga, Vi ne smete da:

 1. uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela Usluga;
 2. prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge, osim ukoliko za to postoji izričita dozvola Vlasnika softvera;
 3. menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Usluga;
 4. koristite bilo koji deo Usluga radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga;
 5. pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama čime se može ugroziti pružanje Usluga, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

 USLUGE TREĆIH LICA

Usluge koje su predmet ovih Uslova mogu biti stavljene na raspolaganje kroz servise i sisteme trećih lica koje Valsnik softvera ne može kontrolisati i čiju primenu ne može regulisati ovim Uslovima. Samim tim, saglasni ste da se na takvu primenu servisa i sistema mogu primeniti Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju Vlasnik softvera ne može i neće biti odgovoran za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

Napominjemo da se pod “trećim licima” u okviru ovih Uslova smatra  Google Inc. i drugi vlasnici operativnih sistema za razvijanje mobilnih aplikacija, kao i MUP Republike Srbije, kao odgovoran organ za izdavanje elektronskih čipova, njihove verzije i pružanje pristupa podacima ispisanih u njima. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uslova i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način

MATERIJAL TREĆE STRANE

Usluga može sadržati veze do veb lokacija i sadržaja u vlasništvu i / ili upravljanju trećih lica. Takve veze i sadržaj pružaju se samo u informativne svrhe. Nismo odgovorni za bilo kakve veb lokacije ili sadržaj nezavisnih proizvođača i nemamo kontrolu nad bilo kojim materijalom koji je njima dostupan. Naše uključivanje veze do nezavisne veb stranice ili sadržaja u okviru usluge ni na koji način ne podrazumeva našu odobravanje, oglašavanje ili promociju takvih veb lokacija, sadržaja ili bilo kog materijala koji je njima dostupan. Pristupanjem veb lokaciji ili sadržaju treće strane prihvatate da ne vršimo nikakvu kontrolu nad takvim veb lokacijama ili sadržajem. Ne snosimo odgovornost za takve veb stranice ili sadržaj nezavisnih proizvođača. Savetujemo vam da se upoznate sa uslovima usluge koji se primenjuju na bilo koju veb stranicu ili sadržaj treće strane kojem možete pristupiti.

 VLASNIŠTVO

Usluge, sva autorska prava, poslovne tajne, podaci kao i druga prava jesu i ostaju u isključivom vlasništvu 42computing d.o.o. Novi Sad. Prihvatanjem Uslova dobija se ograničeno pravo korišćenja Usluga, kao što je opisano u prethodnim stavovima, ali ne i pravo upotrebe naziva Čelik2Go, logoa, imena proizvoda ili robne marke Čelik2Go.

 1. ODGOVORNOST ZA KORISNIČKI SADRŽAJ

Vlasnik Softvera nema pristup Korisničkom sadržaju, ne čuva ovaj sadržaj na svom ili bilo kom drugom serveru i izričito isključuje bilo kakvu odgovornost za Korisnički sadržaj i njegovu upotrebu. S tim u vezi, Vlasnik Softvera izjavljuje da nema pristup ličnim podacima uskladištenim u ličnim kartama koje se čitaju preko ove aplikacije i da nije operater ličnih podataka u okviru Zakona o zaštiti ličnih podataka.

SAMI STE ODGOVORNI ZA SADRŽAJ KORISNIKA KOJI STE STEKLI, SAČUVALI I PODELILI, UKLJUČUJUĆI USKLAĐENOST SVIH ZAKONA KOJI SE PRIMENJUJU NA VAS I SADRŽAJ KORISNIKA.

Slažete se da nećete koristiti ovaj sadržaj za bilo kakvu nezakonitu aktivnost koja krši prava druge strane ili važeće zakone (uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine, kao i prava na privatnost i publicitet).

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

VLASNIK SOFTVERA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU DIREKTNU ILI INDIREKTNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU NASTALU USLED GUBITKA DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBLJENJA POSLOVNIH INFORMACIJA ILI BILO KOJE IMOVINSKE ŠTETE) KOJA JE NASTALA KORIŠĆENJEM ILI NEKORIŠĆENJEM APLIKACIJE (U CELINI ILI U DELU).

VLASNIK SOFTVERA NE ODGOVARA ZA SIGURNOST BAZE PODATAKA KORISNIKA. KORISNIK JE SAM DUŽAN DA VODI RAČUNA O SIGURNOSTI BAZE PODATAKA, I ČUVA IH NA SIGURNOM MESTU I NA SIGURNOM MEDIJUMU.

VLASNIK SOFTVERA NE ODGOVARA ZA MOGUĆ PRENOS VIRUSA I DRUGIH ŠTETNIH PROGRAMA, ZLOUPOTREBE INTERNET KONEKCIJE ILI KRAĐE IDENTITETA KORISNIKA.

VLASNIK SOFTVERA NE ODGOVARA ZA ŠTETU KOJA NASTANE USLED NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA APLIKACIJE OD STRANE KORISNIKA ILI BILO KOG TREĆEG LICA.

Vlasnik softvera takođe neće biti odgovoran za štetu koja nastane :

 1. usled trenutne nemogućnosti da koristite Aplikaciju ukoliko je nemogućnost posledica Vaše greške;
 2. usled nemogućnosti da koristite Aplikaciju ukoliko je nemogućnost posledica promene vašeg mobilnog uređaja ili operacionu sistemu;
 3. usled kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odeljku Uslova nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantovana pravnim sistemom Republike Srbije.

 1. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kako bi Korisnik mogao da koristi Softver i učestvuje, neophodno je da prethodno instalira aplikaciju, koju može preuzeti sa Google Play prodavnice za Android mobilne uređaje. Vezano sa tim Vlasnik softvera zadržava pravo da prikuplja Vašu e-mail adresa, koji je jedina informacija od Google Play prodavnice.

Vlasnik softvera izjavljuje da ne dobija nikakve druge lične podatake o korisniku od strane Google Inc.

Prikupljeni korisnički podaci ne mogu biti dostavljeni trećem licu.

Sve korisničke informacije korisnik može da obriše pismeno izrazivši svoju želju i uputivši pismo na support@celik2go.com

 1. PLAĆANJE

Uplata se vrši preko Google Play naloga i automatski se naplaćuje na početku roka licence. Privremena licenca za test upotrebu je besplatna. Račune izdaje Google Inc.

CENOVNIK

Lista naknada za Uslugu dostupna na Google Play prodavnici. Cene su konačne sa uračunatim svim porezima. Aktuelne cene su iskazane na Google Play prodavnici i Vlasnik zadržava pravo da ih izmeni u bilo kom trenutku, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istakne na svom web sajtu, kao i da o tome obavesti korisnike.

PLAN PRETPLATE

Godišnji ili Mesečni Plan za pretplatu koji Korisnik bira od ponuđenih opcija u Google Play prodavnici.

 1. REKLAMACIJE i POVRAĆAJ SREDSTAVA

POLITIKA REKLAMACIJE

U slučaju da vam je naplaćena usluga koja nije izvršena u skladu sa ovim ugovorom, vi ste ovlašćeni da uputite reklamaciju elektronskim putem prateći uputstva koja su istaknuta na sajtu Čelik2Go.com.

Odgovor na sve reklamacije će biti u zakonski predviđenim rokovima.

POVRAĆAJ NAPLAĆENIH SREDSTAVA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Korisnik ima pravo da otkaže kupljenu licencu u roku od 14 dana od njenog aktiviranja i da povrati sredstva od Goоgle Play prodavnice.

Povraćaj sredstava za aplikaciju možete zatražiti do 14 dana od kupovine na sledeći način:

 1. Otvorite Google Play prodavnicu
 2. Kliknite na tri horizontalne linije u gornjem levom ćošku kako biste otvorili meni
 3. Odaberite Nalog > Istorija kupovine
 4. Pronađite aplikaciju Čelik2Go i pritisnite Vraćanje novca
 5. Pritisnite Da, aplikacija će biti deinstalirana, a vaš novac vraćen
 6. Stići će Vam Email sa potvrdom da je novac vraćen i pisaće Poništeno pored aplikacije u Istoriji
 1. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Vlasnik zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. Vlasnik takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana pre otkaza.

Vlsnik će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu i u okviru Čelik2Go mobilne aplikacije najmanje 30 dana pre stupanja promena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

 1. REŠAVANJE SPOROVA

Prihvatanjem ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i 42computing d.o.o., koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

 1. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu odmah nakon Vašeg prihvatanja istih i imaju ostaju na snazi za vreme korišćenja Usluga.

 1. KORISNIČKI SERVIS

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem e-mail adrese: support@celik2go.com

42computing d.o.o. će pokušati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonskim odredbama.

 1. UKUPAN SPORAZUM

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između kompanije 42computing doo i krajnjeg korisnika.

42computing d.o.o., Novi Sad, Šekspirova 38/107, MB: 21570320, PIB: 111920441

www.celik2go.com

support@celik2go.com

Čelik2Go je mobilna aplikacija koja je namenjena krajnjim korisnicima.

Ukoliko ste korporacija, udruženje ili državna organizacija i želite da nabavite veliki broj licenci (10+) ili imate posebne potrebe za integracijom kontaktirajte nas da zajedno pronađemo najbolje rešenje za vas!

KONTAKT
za korporativni klienti

Telefon: +381 62 789 906

E-mail: support@celik2go.com

Prijavite problem

Ukoliko ste primetili da aplikacija ili njene odlike ne rade kako treba molimo Vas da nas o tome obavestite. Molimo Vas da navedete informacije o vašem uređaju i veriziji operativnog sistema kako bismo mogli što pre da ispravimo problem.

Celik2Go newsletter
Prijavite se za naš bilten!