POLITIKA PRIVATNOSTI

U Novom Sadu, 19.03.2021. godine

PRIVATNOST
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti na Čelik2Go aplikaciji.

 

ČLAN 1.

42computing d.o.o., Novi Sad, Šekspirova 38/107, Novi Sad, MB: 21570320, PIB: 111920441 (u daljem tekstu: Vlasnik aplikacije) garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije Korisnika Čelik2Go aplikacije u skladu sa važećim propisima.

Vlasnik aplikacije se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Vlasnik aplikacije će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

ČLAN 2.

Vlasnik aplikacije vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 3.

Pre prikupljanja podataka, Vlasnik aplikacije obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Vlasnik aplikacije – 42computing d.o.o., Novi Sad, Šekspirova 38/107, MB: 21570320, PIB: 111920441;
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Čelik2Go aplikacije u skladu sa zakonom, promotivna obaveštenja i dovođenje u vezu Korisnika sa Oglašivačima radi preuzimanja osvojene robe ili usluge;
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Vlasnika aplikacije, a koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Čelik2Go aplikacije nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak,
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Čelik2Go aplikacije, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: e-mail i serijski broj uređaja.

ČLAN 4.

Vlasnik aplikacije ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Vlasniku aplikacije dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

ČLAN 5.

Vlasnik aplikacije poštuje privatnost Korisnika Čelik2Go aplikacije. Podatke iz procesa registracije, Vlasnik aplikacije neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom Pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

ČLAN 6.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Čelik2Go je mobilna aplikacija koja je namenjena krajnjim korisnicima.

Ukoliko ste korporacija, udruženje ili državna organizacija i želite da nabavite veliki broj licenci (10+) ili imate posebne potrebe za integracijom kontaktirajte nas da zajedno pronađemo najbolje rešenje za vas!

KONTAKT
za korporativni klienti

Telefon: +381 62 789 906

E-mail: support@celik2go.com

Prijavite problem

Ukoliko ste primetili da aplikacija ili njene odlike ne rade kako treba molimo Vas da nas o tome obavestite. Molimo Vas da navedete informacije o vašem uređaju i veriziji operativnog sistema kako bismo mogli što pre da ispravimo problem.

Celik2Go newsletter
Prijavite se za naš bilten!